Tổ chức bộ máy

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

02:10 17/08/2018

BÍ THƯ HUYỆN ỦY: Đồng chí Võ Nguyên Nam

Số điện thoại: 

Email:

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY: Đồng chí Nguyễn Văn Tám

Số điện thoại: 

Email:

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY: Đồng chí Ngô Hoàng Hiếu

Số điện thoại: 0949766789 

Email: chomoi@angiang.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY: Đồng chí Nguyễn Như Anh

Số điện thoại: 

Email: