Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định 2764/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 8/2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ, NGƯỜI DÂN (Tháng 08 /2018)
Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang Phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
Công văn số 1474/UBND-KSTT ngày 17/8/2018 của UBND huyện Chợ Mới Về việc thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung được sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung được sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>