Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang Ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bàn hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch và chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ Lĩnh vực Chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng được tiếp nhận tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải áp dụng tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang