Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
Quyết định số 2257/QĐ-UBND tỉnh An Giang ngày 18 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 1429/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Thông tư 01/2018/TTVPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15/07/2019 của UBND tỉnh An Giang Ban hành quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia