Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
Quyết định số 3030 ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý tại cấp xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 3027 ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý tại cấp huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 3208 ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Về việc ban hành danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 3209 của UBND tỉnh ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh ban hành danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 2764/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 8/2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ, NGƯỜI DÂN (Tháng 08 /2018)
Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang Phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
Công văn số 1474/UBND-KSTT ngày 17/8/2018 của UBND huyện Chợ Mới Về việc thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang