Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới