Cải cách hành chính

Khắc phục hạn chế qua kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính

10:06 08/11/2019

Theo kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp xã năm 2018 trên địa bàn huyện Chợ Mới: có 2 xã thuộc nhóm điều hành rất tốt, 6 xã thuộc nhóm điều hành tốt, 5 xã thuộc nhóm điều hành khá tốt, 1 xã thuộc nhóm điều hành khá, 4 xã thuộc nhóm điều hành trung bình.

 

 

Để phát huy và chấn chỉnh khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC, UBND huyện Chợ Mới yêu cầu ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì các biện pháp đã áp dụng có hiệu quả giúp cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp xã năm 2018 đạt điểm tối đa, đồng thời tiến hành rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ, các tiêu chí đã đặt ra trong kế hoạch CCHC cấp xã năm 2019, kịp thời điều chỉnh bổ sung những chỉ tiêu, nhiệm vụ không còn phù hợp. Kế hoạch CCHC cấp xã hàng năm phải được xây dựng phù hợp theo tinh thần chỉ đạo, chủ trương của trên, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương và phải có tính phấn đấu, góp phần đưa chỉ số CCHC cấp xã đạt được năm sau cao hơn năm trước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ./. 

 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>