Tổ chức bộ máy

PHÒNG BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

08:22 13/03/2018

1. VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

- Số điện thoại: 02963.883217

- Fax: 02963.883217

- Email: chomoi@angiang.gov.vn

2. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Số điện thoại: 02963.883465

- Email: pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

3. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Số điện thoại: 02963.883346

- Email: pvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

4. PHÒNG NỘI VỤ

- Số điện thoại: 02963.887097

- Email: pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

5. PHÒNG Y TẾ

- Số điện thoại: 02963.883336

- Email: pyte.chomoi@angiang.gov.vn

6. PHÒNG TÀI NGHUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Số điện thoại: 02963.610173

- Email: ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

7. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Số điện thoại: 02963.883238

- Email: ptckh.chomoi@angiang.gov.vn

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Số điện thoại: 02963.883262

- Email: pgddt.chomoi@angiang.gov.vn

9. PHÒNG TƯ PHÁP

- Số điện thoại: 02963.883237

- Email: ptuphap.chomoi@angiang.gov.vn

10. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

- Số điện thoại: 02963.883983

- Email: phongktht.chomoi@angiang.gov.vn

11. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Số điện thoại: 02963.887750

- Email: pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

12. THANH TRA

- Số điện thoại: 02963.883327

- Email: thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

13. ĐÀI TRUYỀN THANH

- Số điện thoại: 02963.611888

- Email: daitruyenthanh.chomoi@angiang.gov.vn

14. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

- Số điện thoại: 02963.883344

- Email: ttvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

15. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU VỰC CHỢ MỚI

- Số điện thoại: 02963.611411

- Email: banqlda.chomoi@angiang.gov.vn

16. BAN ĐIỀU HÀNH BẾN XE TÀU

- Số điện thoại: 02963.883456

- Email: bandhbxt.chomoi@angiang.gov.vn

17. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

- Số điện thoại: 02963.888998

- Email: