Kinh tế - Nông nghiệp

Phỏng vấn Chi Cục Trưởng Chi cục Thống Kê huyện Chợ Mới - Phan Văn Lãm về thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên quy mô toàn quốc

09:27 02/04/2021

PV: Xin chào ông/bà! Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn này.

Thưa ông! Thực hiện theo Quyết định số 307 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1-3-2021 bắt đầu thực hiện Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) năm 2021 trên quy mô toàn quốc. Ông cho biết cuộc điều tra kinh tế lần này có ý nghĩa và mục đích gì?

Ông Phan Văn Lãm (PVL):

Thực hiện Quyết định 307 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế 2021.

Mục đích cuộc Tổng điều tra kinh lần này nhằm đánh giá thực trạng và xu hướng phát kinh tế - xã hội của cả nước và của từng địa phương.

Kết quả cuộc Tổng điều tra kinh có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ cho Đảng, nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội hàng năm và cho cả giai đoạn tiếp theo.

PV: Đối tượng nào được điều tra lần này và điều tra nội dung gì thưa ông?

PVL: Đơn vị điều tra lần này gồm 4 khối.

Thứ 1: Khối Doanh nghiệp (DN) bao gồm Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã gọi chung là Doanh nghiệp

Thứ 2 là các đơn vị Hành chính sự nghiệp và hiệp hội

Thứ 3 các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Thứ 4 các cơ sở Sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm thủy sản

Nội dung cuộc Tổng điều tra bao gồm một số thông tin cơ bản sau:

Thứ 1 Thông tin về quy mô lao động và thu nhập của người lao động.

Thứ 2 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Thứ 3 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ 4 Tình hình tiếp cận tài chính, hội hập kinh tế quốc tế

PV: Thời gian tiến hành điều tra và với trách nhiệm của cơ quan chuyên môn ông có lưu ý gì đối với người dân, các cơ sở, tổ chức kinh tế hợp tác để làm tốt đợt tổng điểu tra lần này? Thưa ông!

PVL: Cuộc Tổng điều tra lần này chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 tiến hành điều tra 2 khối gồm khối Doanh nghiệp và khối Hành chính sự nghiệp, hiệp hội

Thời gian: Khối Doanh nghiệp bắt đầu từ 1/3 đến 30/5/2021; khối Hành chính sự nghiệp và hiệp hội bắt đầu từ 1/3 đến 30/4/2021.

- Giai đoạn 2 tiếp tục điều tra 2 khối gồm các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm thủy sản.

Thời gian bắt đầu từ 1/7 đến 30/7/2021

Chi cụ Thống kê cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Chợ Mới, nhân dịp này thay mặt Ban Chỉ đạo huyện, tôi xin đề nghị Quý Doanh nghiệp, các đơn vị Hành chính sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẢ NƯỚC.

PV: Xin ông cho biết thêm tiến độ điều tra huyện mình đến thời điểm này đạt được kết quả như thế nào?

PVL: Đến thời điểm này khối hành chính sự nghiệp và hiệp hội đạt khoảng 55%

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>