Cải cách hành chính

Chợ Mới khẩn trương thực hiện nhiệm vụ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

05:36 07/06/2019

Responsive image

UBND huyện Chợ Mới vừa ban hành công văn số 855 ngày 29-5-2019 về việc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiện toàn Bộ phận một cửa, ban hành qui chế hoạt động, làm rõ chức năng nhiệm vụ phát huy vai trò của công chức, viên chức được cử ra làm việc tại Bộ phận một cửa; Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đúng, đầy đủ các biểu mẫu, sổ theo dõi... được qui định tại Quyết định số 49/2018 của UBND tỉnh; Vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ hành chính công và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng qui định tại Nghị định số 61/2018 và Thông tư số 01/2018; Tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện công bố công khai các danh mục TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa đúng qui định, bảo đảm công khai những thủ tục hành chính đang còn hiệu lực./.   

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>