Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chợ Mới làm tốt công tác đào tào cán bộ

04:33 14/02/2020

Từ năm 2016 đến nay, huyện Chợ Mới thực hiện tốt công tác đào tào, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị cho cán bộ đảng viên. Luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, chú trọng bồi dưỡng đối tượng cán bộ trẻ, cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt huyện và cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Đến nay, huyện đã cử 05 đ/c đào tạo về chuyên môn (02 thạc sĩ và 05 đại học chính trị văn bằng 2). Về lý luận chính trị: sơ cấp 1.533 đ/c, trung cấp 200 đ/c, cao cấp 30 đ/c. Ngoài ra còn mở các lớp tập huấn về công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác Mặt trận và các đoàn thể, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh.../.

Nhật Nam

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>