THÔNG TIN QUY HOẠCH

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

3287/QĐ-UBND

Về việc Quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Khu độ thị mới thị trấn Chợ Mới 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

31/12/2020

3286/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

UBND huyện Chợ Mới

31/12/2020

2926/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035

UBND tỉnh An Giang

16/12/2020

1846/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035

UBND tỉnh An Giang

05/08/2020

1349/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

11/06/2020

745/QĐ-UBND

V/v phê duyệt phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Công ty TNHH DREAM An Giang xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

07/04/2020

77/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035

UBND tỉnh An Giang

13/01/2020

76/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh một phần Đồ án Quy hoạch chung đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

13/01/2020

1081/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu dân cư xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

31/12/2019

2734/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035

UBND tỉnh An Giang

13/11/2019

1976/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

04/10/2019

3192/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới

UBND tỉnh An Giang

14/12/2018

3191/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035

UBND tỉnh An Giang

14/12/2018

5146/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu dân cư xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

28/11/2018

1138/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu dân cư xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

13/06/2017