Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới
Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng
Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang Ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bàn hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch và chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang