Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ Lĩnh vực Chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng được tiếp nhận tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải áp dụng tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, chức năng quản lý của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi
Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang