Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang