Tổ chức bộ máy

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

03:01 13/03/2018

1. UBND THỊ TRẤN CHỢ MỚI

- Số điện thoại: 02963.883269

- Email: ttchomoi@angiang.gov.vn

2. UBND THỊ TRẤN MỸ LUÔNG

- Số điện thoại: 02963.885952

- Email: myluong@angiang.gov.vn

3. UBND XàKIẾN AN

- Số điện thoại: 02963.883270

- Email: kienan@angiang.gov.vn

4. UBND XÃ MỸ HỘI ĐÔNG

- Số điện thoại: 02963.632224

- Email: myhoidong@angiang.gov.vn

5. UBND XÃ NHƠN M

- Số điện thoại: 02963.882112

- Email: nhonmy@angiang.gov.vn

6. UBND XÃ KIẾN THÀNH

- Số điện thoại: 02963.631378

- Email: kienthanh@angiang.gov.vn

7. UBND XÃ LONG GIANG

- Số điện thoại: 02963.890308

- Email: longgiang@angiang.gov.vn

8. UBND XÃ LONG KIN

- Số điện thoại: 02963.636929

- Email: longkien@angiang.gov.vn

9. UBND XÃ AN THẠNH TRUNG 

- Số điện thoại: 02963.621319

- Email: anthanhtrung@angiang.gov.vn

10. UBND XÃ HÒA BÌNH

- Số điện thoại: 02963.638.211

- Email: hoabinh@angiang.gov.vn

11. UBND XÃ HÒA AN 

- Số điện thoại: 02963.881311

- Email: hoaan@angiang.gov.vn

12. UBND XÃ LONG ĐIỀN A

- Số điện thoại: 02963.615456

- Email: longdiena@angiang.gov.vn

13. UBND XÃ LONG ĐIỀN B

- Số điện thoại: 02963.617254

- Email: longdienb@angiang.gov.vn

14. UBND XÃ MỸ AN

- Số điện thoại: 02963.623380

- Email: myan@angiang.gov.vn

15. UBND XÃ HỘI AN

- Số điện thoại: 02963.884313

- Email: hoian@angiang.gov.vn

16. UBND XÃ TẤN MỸ

- Số điện thoại: 02963.880011

- Email: tanmy@angiang.gov.vn

17. UBND XÃ MỸ HIỆP

- Số điện thoại: 02963.634618

- Email: myhiep@angiang.gov.vn

18. UBND XÃ BÌNH PHƯỚC XUÂN

- Số điện thoại: 02963.637178

- Emai: binhphuocxuan@angiang.gov.vn