Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chợ Mới nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

04:23 24/08/2022

Từ 22 đến ngày 25/8/2022, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ hưu trí đang sinh hoạt tại các xã, thị trấn và cán bộ, đảng viên các cơ quan trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện Chợ Mới. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu 18 xã, thị trấn.
Responsive image
 

Tại đây, các báo cáo viên đã triển khai 4 Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực./.

 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>