Nông thôn mới

Trưng cầu ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng 4 xã nông thôn mới

04:40 04/01/2022

Căn cứ Công văn số 3456, ngày 30/12/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn xã NTM đối với 04 xã điểm Mỹ An, Long Giang, An Thạnh Trung và Hội An trên địa bàn huyện Chợ Mới để nhân dân trong huyện có ý kiến:

 

1. Đối với xã Mỹ An: Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng cho nông thôn mới trong toàn xã giai đoạn 2011 - 2021 là 232 tỷ 444 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 25 tỷ 557 triệu đồng, chiếm 10,99%

- Ngân sách tỉnh: 90 tỷ 142 triệu đồng, chiếm 38,78%;

- Ngân sách huyện: 51 tỷ 976 triệu đồng, chiếm 22,36%;

- Ngân sách xã: 1 tỷ 750 triệu đồng, chiếm 0,75%;

- Vốn lồng ghép các chương trình, DA: 10 tỷ 677 triệu đồng, chiếm 4,59%;

- Vốn vay tín dụng: 17 tỷ 324 triệu đồng, chiếm 7,45%;

- Doanh nghiệp: 8 tỷ 710,8 triệu đồng, chiếm 3,75%;

- Nhân dân đóng góp: 26 tỷ 305 triệu đồng, chiếm 11,32%.

Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, Tiêu chí số 2 về Giao thông, Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, Tiêu chí số 4 về Điện, Tiêu chí số 5 về Trường học, đánh giá tất cả đều đạt; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, trên địa bàn có 06/06 ấp có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đạt tỷ lệ 100%. Đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi (như các hoạt động thể thao, đờn ca tài tử, nơi sinh hoạt của các Hội quán...) làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Đánh giá đạt; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng Thương mại nông thôn kết quả đánh giá đạt; Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, đánh giá đạt; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư đạt; Tiêu chí số 10 về Thu nhập, đạt; Tiêu chí 11 về Hộ nghèo đạt; Tiêu chí 12 về Lao động có việc làm, đạt; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, đạt; Tiêu chí số 14 về Giáo dục, yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (Phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt từ 80% trở lên; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 25% trở lên, kết quả thực hiện đạt; Tiêu chí số 15 về Y tế, có 03/03 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí 16 về Văn hóa, đạt; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm kết quả thực hiện, có 08/08 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, có 06/06 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh kết quả thực hiện tiêu chí, có 02/02 chỉ tiêu yêu cầu Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Đánh giá đạt.

2. Đối với Xã Long Giang: Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng cho nông thôn mới trong toàn xã giai đoạn 2011 – 2021:

- Đối với Ngân sách Trung ương: 78 tỷ 102 triệu đồng, chiếm 1,51%

- Ngân sách tỉnh: 425 triệu đồng;

- Ngân sách huyện: 7 tỷ 410 triệu đồng, chiếm 0,14%;

- Ngân sách xã: 646 triệu đồng;

- Vốn vay tín dụng: 200 triệu đồng;

- Doanh nghiệp: 3 tỷ 705 triệu đồng;

- Nhân dân đóng góp: 5 tỷ 081 triệu đồng, chiếm 98,25%.

Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, kết quả thực hiện tiêu chí: có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 2 về Giao thông,  có 04/04 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 4 về Điện, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 5 về Trường học đạt; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, có 03/03 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng Thương mại nông thôn, đạt; Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, có 04/04 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 10 về Thu nhập,  đạt; Tiêu chí 11 về hộ nghèo đạt; Tiêu chí 12 về Lao động có việc làm, đạt; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 14 về Giáo dục, có 03/03 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 15 về Y tế, có 03/03 chỉ tiêu đạt ; Tiêu chí 16 về Văn hóa, đạt; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm kết quả thực hiện, có 08/08 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, có 06/06 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số ; 19 về Quốc phòng và An ninh kết quả thực hiện tiêu chí, có 02/02 chỉ tiêu đạt.

3. Đối với xã An Thạnh Trung: Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng cho nông thôn mới trong toàn xã giai đoạn 2011 - 2021 là 455 tỷ 060 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 103 tỷ 793 triệu đồng, chiếm 22,81%

- Ngân sách tỉnh: 231 tỷ 969 triệu đồng, chiếm 50,98%;

- Ngân sách huyện: 12 tỷ 452 triệu đồng, chiếm 2,74%;

- Ngân sách xã: 359 triệu đồng, chiếm 0,08%;

- Vốn lồng ghép các chương trình, DA: 2 tỷ 068 triệu đồng, chiếm 0,45%;

- Vốn vay tín dụng: 16 tỷ 507 triệu đồng, chiếm 3,63%;

- Doanh nghiệp: 62 tỷ 982,1 triệu đồng, chiếm 13,84%;

- Nhân dân đóng góp: 24 tỷ 927 triệu đồng, chiếm 5,49%.

Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, kết quả thực hiện tiêu chí: có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 2 về Giao thông,  có 04/04 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 4 về Điện, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 5 về Trường học đạt; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, có 03/03 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng Thương mại nông thôn, đạt; Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, có 04/04 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 10 về Thu nhập, đạt; Tiêu chí 11 về Hộ nghèo đạt; Tiêu chí 12 về Lao động có việc làm, đạt; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 14 về Giáo dục, có 03/03 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 15 về Y tế, có 03/03 chỉ tiêu đạt ; Tiêu chí 16 về Văn hóa, đạt; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm kết quả thực hiện, có 08/08 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, có 06/06 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số; 19 về Quốc phòng và An ninh kết quả thực hiện tiêu chí, có 02/02 chỉ tiêu đạt.

4. Đối với xã Hội An: Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng cho nông thôn mới trong toàn xã giai đoạn 2011 - 2021 là 518 tỷ 194 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 1 tỷ 159 triệu đồng, chiếm 0,2%

- Ngân sách tỉnh: 238 tỷ 927 triệu đồng, chiếm 46,1%;

- Ngân sách huyện: 58 tỷ 368 triệu đồng, chiếm 11,3%;

- Ngân sách xã: 4 tỷ 691 triệu đồng, chiếm 0,9%;

- Vốn lồng ghép các chương trình, DA: 108 tỷ 094 triệu đồng, chiếm 20,9%;

- Vốn vay tín dụng: 18 tỷ 031 triệu đồng, chiếm 3,5%;

- Doanh nghiệp: 48 tỷ 350 triệu đồng, chiếm 9,3%;

- Nhân dân đóng góp: 40 tỷ 414 triệu đồng, chiếm 7,8%.

Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, kết quả thực hiện tiêu chí: có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 2 về Giao thông, có 04/04 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 4 về Điện, có 02/02 chỉ tiêu đạt (Toàn xã có hiện có 4.923 hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn, đạt tỷ lệ 100%; Tiêu chí số 5 về Trường học đạt; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, có 03/03 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng Thương mại nông thôn, đạt; Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, có 04/04 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 10 về Thu nhập, đạt; Tiêu chí 11 về Hộ nghèo đạt; Tiêu chí 12 về Lao động có việc làm, đạt; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, có 02/02 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 14 về Giáo dục, có 03/03 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 15 về Y tế, có 03/03 chỉ tiêu đạt ; Tiêu chí 16 về Văn hóa, đạt; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm kết quả thực hiện, có 08/08 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, có 06/06 chỉ tiêu đạt; Tiêu chí số; 19 về Quốc phòng và An ninh kết quả thực hiện tiêu chí, có 02/02 chỉ tiêu đạt.

Tổng số tiêu chí nông thôn mới của 04 xã Mỹ An, Long Giang, An Thạnh Trung và Hội An đã được UBND huyện Chợ Mới thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 100%./. 

Kiều Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>