Nông thôn mới

An Giang ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

09:21 25/06/2022

Ngày 22/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã ký Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.

 

Theo đó, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 gồm 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu, là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sơ để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn “xã nông thôn mới”; là cơ sở xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Responsive image

Hình ảnh minh họa

Qua đó, UBND tỉnh phân công Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; chủ trì và phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu…

UBND tỉnh giao các các sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu quy định, căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn quy định tiêu chuẩn đánh giá, hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu ngành phụ trách, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh)… 

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới đôn đốc các sở, ngành tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được giao phụ trách. Tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí, hồ sơ minh chứng tiêu chí đối với bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025. Hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố trong công tác đánh giá hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh giao UBND huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí, hồ sơ minh chứng tiêu chí của UBND tỉnh, chủ động rà soát đánh giá mức độ đạt được đối với các xã trên địa bàn. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đối với các xã trên địa bàn, phù hợp theo lộ trình của UBND tỉnh… ./.

 

 

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>