Cải cách hành chính

Đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử

05:21 11/09/2023

Ngày 10/8/2023, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3601/BTP-HTQTCT về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử.
Responsive image

Để triển khai thực hiện thống nhất các quy định của Thông tư số 03 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh (ĐKKS), đăng ký khai tử (ĐKKT), ngày 6-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ký văn bản số 1152/UBND-TH yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư số 03 tới cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch và công chức các ngành có liên quan.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, bảo đảm tích hợp đầy đủ nội dung mẫu hộ tịch điện tử tương tác (ban hành kèm theo Phụ lục 2 của Thông tư số 03); bảo đảm việc duy trì kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

Tổng hợp số liệu, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC (Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí), báo cáo về Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để tháo gỡ, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, địa phương tập huấn cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và sử dụng chữ ký số theo đúng quy định.

Đối với UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan niêm yết, công khai TTHC (trực tiếp, trực tuyến), trong đó có mẫu tờ khai, mẫu điện tử tương tác phục vụ thực hiện TTHC được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP, để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc ký số bản điện tử giấy tờ hộ tịch và trả bản điện tử giấy tờ hộ tịch (mẫu bản điện tử giấy tờ hộ tịch được ban hành kèm theo Phụ lục 3 của Thông tư số 03) cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm việc nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến theo đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (người yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến phải có tài khoản giao dịch điện tử).

Tiếp tục rà soát, bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan đăng ký hộ tịch để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc liên thông TTHC, nhất là việc bố trí trang thiết bị cơ bản phục vụ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử như: máy scan, thiết bị ký số để ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử./.

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>