Hoạt động HĐND-UBND

Chợ Mới quán triệt Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản

05:17 21/06/2024

Chiều ngày 20/06/2024, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện và các văn bản có liên quan. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Trần Minh Hiếu chủ trì hội nghị.
Responsive image

Chỉ thị số 20 với mục đích nâng cao nhận thức, hình thành thói quen, hành vi tự giác bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản của từng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân; Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn. Khắc phục khuynh hướng lãnh đạo ưu tiên cho phát triển kinh tế mà xem nhẹ yêu cầu bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản. Ngoài ra, hội nghị còn thông qua các Quy chế phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các nội dung mới về Luật đất đai 2024 và các quy định về cấp giấy phép môi trường.

Các đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận, đưa ra những giải pháp như: Một số cán bộ phụ trách địa chính xã phân công nhiệm vụ chưa phù hợp với chuyên môn; Cần bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trên địa bàn; Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, kinh doanh khoáng sản trái phép,…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - Lê Trần Minh Hiếu yêu cầu UBND các xã - thị trấn và Thủ trưởng các ngành huyện có liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20 của Ban thường vụ Huyện ủy và các văn bản có liên quan; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về sử dụng đất, khai thác tài nguyên, khoáng sản; Tập trung quản lý chặt chẽ các khu đất công, đất bãi bồi, không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm sử dụng; đề ra giải pháp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ đất công, đất bãi bồi theo thẩm quyền. Thường xuyên giám sát tình trạng sử dụng đất công, đất bãi bồi, khai thác lớp đất mặt, lấy cát sông trái phép, cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, rác thải,... Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ mạnh để làm tốt công tác quán lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường,…/.

 

Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>