Cải cách hành chính

Từ ngày 01/7/2024 VNeID là tài khoản duy nhất cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử

03:22 05/06/2024

Thực hiện Công văn số 658, ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 29 tháng 5 năm 2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - Võ Minh Nâng đã ký, ban hành Công văn số 1057 về việc triển khai sử dụng tài khoản VNeID thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024.

 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59, ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử. Ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ, để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử và việc nhân rộng triển khai Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện và các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID như thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội,… giúp người dân tham gia thực hiện./.

 

Kiều Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>