Cải cách hành chính

Chợ Mới đẩy mạnh thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025

02:22 30/10/2020

Từ năm 2015 đến nay, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới có nhiều đổi mới, được tổ chức, cá nhân hài lòng và đánh giá cao. Bình quân từ năm 2015 đến năm 2019, điểm số bình quân CCHC của huyện đạt 88,56 điểm, thứ hạng bình quân là 5-8/11 huyện thị thành; qua từng năm huyện Chợ Mới dao động giữa “Nhóm điều hành tốt" và "Nhóm điều hành rất tốt". Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của huyện vẫn còn nhiều hạn chế, như: Một số đơn vị, địa phương thiếu sự tập trung lãnh đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác phối kết hợp giữa các ngành chưa đồng bộ, kịp thời; sáng kiến trong cải cách hành chính chưa nhiều, công tác tuyên truyền chưa mạnh mẽ; ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác cải cách hành chính còn hạn chế, thủ tục hành chính còn rườm rà ở một số lĩnh vực.

 

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những mặt hạn chế còn lại, Đảng bộ huyện Chợ Mới xây dựng Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu phấn đấu chỉ số cải cách hành chính cấp huyện đạt hạng ba trở lên so với các huyện, thị thành trong tỉnh và thuộc "Nhóm điều hành tốt" trở lên. Phấn đấu Chỉ số CCHC các xã đều đạt "Nhóm điều hành tốt” trở lên. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở các ngành, các cấp qua các Nghị quyết chuyên đề, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, yêu cầu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính. Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, thông qua kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính mà xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ, đảng viên.Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính. Cán bộ, đảng viên phải nắm chắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính, nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính. Công tác thông tin, tuyên truyền phải được xây dựng thành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Định kỳ sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch. Tăng cường thông tin, tuyền truyền, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ, những mô hình tốt, sáng kiến hay trong thực hiện cải cách hành chính.

Tăng cường công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó chú trọng ý kiến đóng góp, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai kịp thời và thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; công khai địa chỉ đường dây nóng; những phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính phải được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng theo quy định. Thường xuyên rà soát, thống kê những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp; chú trọng các hoạt động cải cách thủ tục hành chính hướng tới người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phối hợp tốt với ngành bưu điện trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tiếp tục rà soát về chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm. Triển khai có hiệu quả Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động lãnh đạo các phòng, ban của huyện về giữ các chức danh chủ chốt ở các xã có tình hình phức tạp, yếu kém trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời luân chuyển cán bộ từ xã lên huyện nhằm kết hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã dự nguồn các chức danh chủ chốt ở cơ sở. Đảm bảo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy trình. Công khai quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch các cá nhân không còn phù hợp. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức huyện, xã.

Đối với các cơ quan hành chính: Thực hiện cơ chế khoán chặt chẽ, nâng cao thu nhập gắn với khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc hoàn thành. Định kỳ rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với đơn vị.

Đối với các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16 ngày 14/02/2015 của Chính phủ; từng bước tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, điều chỉnh theo lộ trình giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường. Định kỳ rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo thẩm quyền.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện CCHC: Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ công chức đạt 100%; 100% xã - thị trấn đều được trang bị máy tính để soạn thảo văn bản mật. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100%; Tỷ lệ xã, thị trấn kết nối và sử dụng mạng số liệu chuyên dùng đạt 100%; Tỷ lệ cán bộ từ cấp huyện đến xã được cấp và sử dụng thư điện tử trong việc giải quyết công vụ đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn: 02 cán bộ cấp huyện trở lên và 100% số xã có cán bộ chuyên môn hoặc cán bộ am hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin phụ trách. Hơn 90% cán bộ lãnh đạo ứng dụng chữ ký số vào hệ thống thông tin và các thiết bị di động; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hẹn và trước hẹn đạt tỷ lệ 100%; Tối thiếu 80% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đạt từ 50% trở lên; 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hơn 90% người dân hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 40% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến. 100% các Đài Truyền thanh xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý trong công tác tổng hợp tin,  bài và phần mềm quản lý thông tin cơ sở; Củng cố, hoàn thiện các hệ thống thông tin đã triển khai trên địa bàn.

Chú trọng việc tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp hay trong công tác cải cách hành chính, động viên khen thưởng kịp thời, thích đáng. Những sáng kiến, giải pháp hay, hiệu quả phải được tập hợp, phổ biến, nhân rộng kịp thời. Hàng năm phát động phong trào thi đua tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp hay trong công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực ở từng đơn vị, địa phương.

Kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy kinh tế phát triển; nêu cao vai trò tiên phong, năng động của lãnh đạo huyện trong giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp và khắc phục tối đa những chi phí không chính thức của doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến đầu tư trên địa bàn huyện; Thực hiện đồng bộ giữa cải cách hành chính với nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, chú trọng sự công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tham nhũng khu vực công và sự tham gia của người dân cơ sở, đẩy mạnh phát huy dân chủ cơ sở; Trong chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công: Hàng năm lựa chọn một vài tiêu chí cần thiết, quan trọng, bức xúc, xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện để tiếp tục phát huy yếu tố tích cực, khắc phục tình trạng tiêu cực, hạn chế hoặc tạo ra bước đột phá.

Điều tra xã hội học về cải cách hành chính đảm bảo đúng đối tượng. Tiếp tục thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của các xã, ngành đối với hoạt động của từng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Nghiên cứu, hoàn thiện bộ câu hỏi khảo sát để kết quả phản ánh đúng thực chất tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; qua đó chỉ đạo nhân rộng, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế. Sử dụng kịp thời, hiệu quả kết quả điều tra xã hội học vào công tác cải cách hành chính, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong giám sát việc thực hiện các yêu cầu, nội dung, hình thức công khai, tạo điều kiện phát huy dân chủ, sự giám sát của nhân dân; Tổ chức giám sát thường xuyên và đột xuất kịp thời những phản ánh, kiến nghị, thông tin dư luận về những vấn đề người dân dân bức xúc, quan tâm;  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thể hiện chính kiến, quan điểm rõ ràng để thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, dịch vụ công./.

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>