Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết của Đảng

05:05 09/07/2024

Sáng ngày 09/7/2024, Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quyết định 144, ngày 09/05/2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Chỉ thị 35, ngày 14/6/2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 15.644 điểm cầu trên toàn quốc, với hơn 1 triệu 200 cán bộ tham dự. Tại điểm cầu huyện Chợ Mới có đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Cù Minh Trọng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.
Responsive image

Dự hội nghị, các đại biểu được xem phim tài liệu: đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Hướng dẫn thực hiện Quy định, trong đó, gồm: 06 điều qui định chuẩn mực đạo đức cách mạng: yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-QĐ/TW, về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qui định về nội dung đại hội, chuẩn bị văn kiện và tổ thảo luận, về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ, cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, việc phân công, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội; thời gian dự kiến tổ chức đại hội đại biểu cấp cơ sở và đại hội đảng viên bắt đầu từ tháng 4/2025, đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2025, đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc trung ương hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Responsive image

Qua đây giúp từng cấp uỷ, tổ chức đảng thấm nhuần và quán triệt, cụ thể hóa đến từng cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần yêu nước, tu dưỡng đạo đức cách mạng, gương mẫu trong cuộc sống, công việc, phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>