Công bố thủ tục hành chính

Công bố thông tin công chức có thẩm quyền của UBND huyện

01:49 18/04/2018

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND huyện và đơn vị thuộc UBND huyện

 

TT

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Điện thoại

Hộp thư điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI

(Số 01, Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới)

chomoi@angiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện

 

1

Ngô Hoàng Hiếu

Chủ tịch

0949 766 789

chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Viễn

Phó Chủ tịch

0928 898 666

nhvien@angiang.gov.vn

3

Vũ Minh Thao

Phó Chủ tịch

0919 460 466

chomoi@angiang.gov.vn

4

Huỳnh Thị Nguyệt Hồng

Phó Chủ tịch

0914 449 971

htnhong@angiang.gov.vn

Văn phòng HĐND-UBND

 

1

Nguyễn Văn Ven

Chánh VP

0913 649 727

6ven1960@gmail.com

2

Lê Quốc Điền

Phó Chánh VP

0898 222 239

 

3

Lê Thị Thùy Dương

Phó Chánh VP

0919 461 318

lttduong@angiang.gov.vn

4

Võ Thị Thùy Trang

Phó Chánh VP

0919 963 416

vtttrang@angiang.gov.vn

Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1

Lưu Minh Tuấn

Trưởng phòng

0918 065 253

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thúy Hậu

Phó Trưởng phòng

0834 465 909

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Lâm Anh Tú

Phó Trưởng phòng

0979 242 097

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

1

 

Trưởng phòng

 

 

2

Lê Thị Cẩm Nhung

Phó Trưởng phòng

0989 876 750

pvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Nội vụ

 
1 Trần Ngọc Bầu Trưởng phòng    

2

Nguyễn Hùng Chiến

Phó Trưởng phòng

0918 685 010

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Khanh

Phó Trưởng phòng

0918 324 892

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

4

Võ Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng

0984 807 172

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Y tế

 

1

Nguyễn Văn Danh

Trưởng phòng

0917 350 806

pyte.chomoi@angiang.gov.vn

2

Phan Tấn Tài

Phó Trưởng phòng

02963 502 493

pttai04@angiang.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

1

Nguyễn Trọng Trí

Trưởng phòng

0918 366 323

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Phước Tài

Phó Trưởng phòng

 0947 829 919

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Đặng Thiện Đức

Phó Trưởng phòng

0919 053 358

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

1

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Trưởng phòng

0985 767 001

thuydiemmhd@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thêm

Phó Trưởng phòng

0939 715 175

ntthem@angiang.gov.vn

 

       

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

1

Tống Văn On Em

Trưởng phòng

0913 777 906

pgddt.chomoi@angiang.gov.vn 

2

Trương Phước Công

Phó Trưởng phòng

0919 140 174

tpcong@angiang.gov.vn 

3

Tăng Huỳnh Kim

Phó Trưởng phòng

0916 356 856

thkim@angiang.gov.vn 

4

Nguyễn Công Khanh

Phó Trưởng phòng

0907 639 113

pgddt.chomoi@angiang.gov.vn  

Phòng Tư pháp

 

1

Phạm Văn Chẩn

Trưởng phòng

0913 649 721

ptuphap. chomoi@angiang.gov.vn  

2

Lương Hoàng Sơn

Phó Trưởng phòng

0919 461 868

ptuphap. chomoi@angiang.gov.vn  

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

1

Phạm Văn Dương

Trưởng phòng

0916.665.577

pvduong@angiang.gov.vn

2

Lăng Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

0918 685 838

phongktht.chomoi@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Phước

Phó Trưởng phòng

0383 008 113

phongktht.chomoi@angiang.gov.vn

 

       

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

1

Tôn Thành Tâm

Trưởng phòng

0918 7695 30

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

2

Dương Thị Thúy Loan

Phó Trưởng phòng

0985 412 626

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

Thanh tra

 

1

Lê Văn Son

Chánh Thanh tra

0918 685 857

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

2

Đỗ Thị Hạnh

Phó Chánh Thanh tra

0917 177 125

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

3

Trần Văn Đợi

Phó Chánh Thanh tra

0388 009 996

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

Đài Truyền thanh

 

1

Lê Văn Lây

Trưởng đài

0918 527 880

lvlay@angiang.gov.vn

2

Trần Nguyễn Phi

Phó Trưởng đài

0905 422 244

tnphi@angiang.gov.vn

3

Trần Minh Trung

Phó Trưởng đài

0918 797 676

tmtrung@angiang.gov.vn

Trung tâm Văn hóa - Thể Thao

 

1

Nguyễn Thị Sáu

Giám đốc

0984 914 949

ttvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Thúy Hiền

Phó Giám đốc

0916 918 800

ttvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Trần Văn Sự

Phó Giám đốc

0917 924 748

tvsu@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Trường

Phó Giám đốc

0972 724 436

ttvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Chợ Mới

 

1

Nguyễn Xuân Thịnh

Giám đốc

0918 684 024

thinhbqlcm@gmail.com

2

Tôn Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0932 664 859

anhtuanbqlcm@gmail.com

3

Trần Hữu Tín

Phó Giám đốc

0919 090 297

 

Ban Điều hành bến xe tàu

 

1

Phan Công Luận

Trưởng ban

0919 053 030

bandhbxt.chomoi@angiang.gov.vn

Trung tâm Dịch vụ việc làm

 

1

Phạm Thanh Dũng

Giám đốc

0918358455

ptdung02@angiang.gov.vn

2

Trần Bảo Liêm

Phó Giám đốc

0985763139

vieclamchomoi@gmail.com