THÔNG TIN CÔNG BỐ - CÔNG KHAI

Trích yếu Tải về
Nghị quyết HĐND huyện về xác nhận kết quả bẩu bổ sung Ủy viên UBND huyện
Nghị quyết HĐND huyện về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện
Nghị quyết HĐND huyện về xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND huyện
Nghị quyết HĐND huyện về xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện khoá XI
Nghị quyết HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
Nghị quyết HĐND huyện về đối tượng cho vay bằng nguồn vốn ủy thác năm 2020
Nghị quyết HĐND huyện về nguồn vốn ủy thác cho vay năm 2020
Nghị quyết HĐND huyện về bổ sung nguồn tăng thu từ tiền sử dụng đất để thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản năm 2020
Nghị quyết HĐND huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019
Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
Nghị quyết HĐND huyện về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhóm C
Nghị quyết HĐND huyện phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Nghị quyết HĐND huyện về việc thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cụm dân cư Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hội Đông
Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2019
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>