Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa II năm 2024 08:01 15/07/2024

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa II năm 2024 08:01 15/07/2024

Chủ tịch UBND huyện - Cù Minh Trọng chủ trì hội nghị góp ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 05:21 12/07/2024

Tấn Mỹ khánh thành cầu Bà Chiêu Anh 2 08:10 15/07/2024

Kiểm tra nâng chất kết quả xây dựng đô thị văn minh 6 tháng đầu năm tại thị trấn Chợ Mới 05:18 12/07/2024

Chợ Mới triển khai thực hiện Nghị định số 50 của Chính phủ 07:51 15/07/2024

Tổng kiểm tra công trình đường Kênh Thầy Cai cũ 05:16 12/07/2024

Chợ Mới có 3.605 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 04:53 11/07/2024

Kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định số 766/QĐ-TTg) Tuần 1 - Tháng 7 năm 2024 05:14 09/07/2024