Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang
Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ; thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công văn số 224/UBND-ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Chợ Mới V/v triển khai Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh An Giang
Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính bắt buộc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân
Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Công văn số 2015/UBND-ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Chợ Mới Các văn bản về chế độ, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do Covid-19