Văn bản Thủ tục hành chính


Tên Trích yếu Tải về
Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng
Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang