Công bố thủ tục hành chính

Công bố thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND huyện

01:49 18/04/2018

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND huyện và đơn vị thuộc UBND huyện

 

TT

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Điện thoại

Hộp thư điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI

(Số 01, Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới)

chomoi@angiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện

 

1

Cù Minh Trọng

Chủ tịch

0916 363 789

chomoi@angiang.gov.vn

2

Đoàn Thanh Lộc

Phó Chủ tịch

0969 611 899

dtloc01@angiang.gov.vn

3

Trần Minh Dững

Phó Chủ tịch 0918 555 097  

4

Vũ Minh Thao

Phó Chủ tịch

0919 460 466

chomoi@angiang.gov.vn

Văn phòng HĐND-UBND

 

1

Lê Quốc Điền

Phó Chánh VP

0898 222 239

chomoi@angiang.gov.vn

2

Võ Thị Thùy Trang

Phó Chánh VP

0919 963 416

vtttrang@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Tuấn Minh

Phó Chánh VP

0917 522 010

ntminh02@angiang.gov.vn

Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1

Lưu Minh Tuấn

Trưởng phòng

0918 065 253

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thúy Hậu

Phó Trưởng phòng

0834 465 909

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Lâm Anh Tú

Phó Trưởng phòng

0979 242 097

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

1

Nguyễn Hoàng Tuấn

Trưởng phòng

0906 101 999

nhtuan03@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Cẩm Nhung

Phó Trưởng phòng

0989 876 750

pvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Phước Đông

Phó Trưởng phòng

0945 744 446

npdong@angiang.gov.vn

Phòng Nội vụ

 

1

Huỳnh Thị Nguyệt Hồng

Trưởng phòng

0914 449 971

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hùng Chiến

Phó Trưởng phòng

0918 685 010

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Khanh

Phó Trưởng phòng

0918 324 892

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Y tế

 

1

Nguyễn Văn Danh

Trưởng phòng

0917 350 806

pyte.chomoi@angiang.gov.vn

2

Phan Tấn Tài

Phó Trưởng phòng

02963 502 493

pttai04@angiang.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

1

Nguyễn Trọng Trí

Trưởng phòng

0918 366 323

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Phước Tài

Phó Trưởng phòng

 0947 829 919

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Đặng Thiện Đức

Phó Trưởng phòng

0919 053 358

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

1

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Trưởng phòng

0985 767 001

ptckh.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thêm

Phó Trưởng phòng

0939 715 175

ntthem@angiang.gov.vn

3

Hoa Thế Vinh

Phó Trưởng phòng

0913 623 923

ptckh.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

1

Tống Văn On Em

Trưởng phòng

0913 777 906

pgddt.chomoi@angiang.gov.vn 

2

Trương Phước Công

Phó Trưởng phòng

0919 140 174

tpcong@angiang.gov.vn 

3

Tăng Huỳnh Kim

Phó Trưởng phòng

0916 356 856

thkim@angiang.gov.vn 

4

Nguyễn Công Khanh

Phó Trưởng phòng

0907 639 113

pgddt.chomoi@angiang.gov.vn  

Phòng Tư pháp

 

1

Lê Văn Son

Trưởng phòng

0918 685 857

ptuphap.chomoi@angiang.gov.vn  

2

Nguyễn Thị Cẩm Nang

Phó Trưởng phòng

0946 797 117

ptuphap.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

1

Phạm Văn Dương

Trưởng phòng

0916.665.577

pvduong@angiang.gov.vn

2

Lăng Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

0918 685 838

phongktht.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

1

Tôn Thành Tâm

Trưởng phòng

0918 7695 30

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

2

Trần Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

0919 099 306

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

Thanh tra

 

1

Lê Văn Dũng

Chánh Thanh tra

02963 502 263

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

2

Đỗ Thị Hạnh

Phó Chánh Thanh tra

0917 177 125

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

3

Trần Văn Đợi

Phó Chánh Thanh tra

0388 009 996

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

Đài Truyền thanh

 

1

Lê Văn Lây

Trưởng đài

0918 527 880

lvlay@angiang.gov.vn

2

Trần Nguyễn Phi

Phó Trưởng đài

0905 422 244

tnphi@angiang.gov.vn

Trung tâm Văn hóa - Thể Thao

 

1

Nguyễn Thị Sáu

Giám đốc

0984 914 949

ttvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Trần Văn Sự

Phó Giám đốc

0917 924 748

tvsu@angiang.gov.vn

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Chợ Mới

 

1

Nguyễn Xuân Thịnh

Giám đốc

0918 684 024

thinhbqlcm@gmail.com

2

Tôn Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0932 664 859

anhtuanbqlcm@gmail.com

3

Trần Hữu Tín

Phó Giám đốc

0919 090 297

 

Ban Điều hành bến xe tàu

 

1

Phan Công Luận

Trưởng ban

0919 053 030

bandhbxt.chomoi@angiang.gov.vn