Cải cách hành chính

Chợ Mới tập huấn thanh toán trực tuyến - số hóa thủ tục hành chính

09:46 08/06/2024

Ngày 8-6-2024 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Mới tổ chức tập huấn thanh toán trực tuyến - số hóa thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ hành chính công năm 2024.
Responsive image

Trong thời gian 01 ngày, gần 120 chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, Phó Chủ tịch UBND xã - thị trấn. Cán bộ, công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 18 xã, thị trấn được truyền đạt kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (thanh toán trực tuyến, số hóa tiếp nhận và trả kết quả, sử dụng chữ ký số,...). Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công và thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công; tạo tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công Quốc gia; Hệ thống số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Responsive image

Responsive image

Qua tập huấn, nhằm trang bị cho cán bộ, công chức kỹ năng tiếp nhận và số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước./.

Kiều Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>