Cải cách hành chính

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các tiêu chí Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

03:35 20/12/2023

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Minh Dững đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và bố trí đầy đủ nhân lực, thường xuyên, theo dõi, giám sát công việc thực hiện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn các hồ sơ trễ hẹn liên quan đến đất đai, các thủ tục hành chính còn lại tiếp tục rà soát thực hiện. Phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công liên thông. Trong năm 2024, UBND huyện triển khai lắp đặt camera giám sát tại Bộ phận một cửa các cấp.

Giao phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu UBND xây dựng Kế hoạch tập huấn các nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Giao phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát Bộ phận Một cửa các cấp nhằm hỗ trợ nhắc nhở, ngăn chặn, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Có kế hoạch tập huấn cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ. Xây dựng Kế hoạch và phát động phong trào thi đua khen thưởng trong việc thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2024./.

 

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>