Cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Chợ Mới

04:17 23/11/2023

Ngày 15/11/2023 Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chợ Mới đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Mới. Với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như:
Responsive image

Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung hoặc ban hành kế hoạch hành động năm 2023 để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó giao rõ nhiệm vụ, đầu mối chủ trì, nguồn lực và thời hạn hoàn thành cụ thể. Phối hợp thực hiện rà soát và lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện trong phạm vi ngành, địa phương đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định tại Nghị định số 42, ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Ban hành văn bản giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023. Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện các giải pháp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng chuyên môn để bảo đảm phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cá nhân, tổ chức không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước nếu pháp luật không quy định. Rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận, thực hiện. Cung cấp đầy đủ, đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân. Khai thác nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm) do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai để khảo sát, thu thập ý kiến của người dân và doanh nghiệp trong quá trình trải nghiệm thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Nền tảng VNForm là kênh độc lập để khảo sát, thu thập ý kiến người dân, doanh nghiệp, cần tích hợp và khai thác các biểu khảo sát từ VNForm, thường xuyên nắm bắt ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ công. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động bảo đảm cho thuận tiện cho người dân truy cập, sử dụng.  

Giao Thủ trưởng các ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được phân công theo Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

 

Kiều Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>