Nông thôn mới

Chợ Mới Phát động phong trào thi đua “Chợ Mới chung sức xây dựng nông thôn mới”

04:35 22/05/2024

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, có nhiều sáng kiến, cách làm hay đạt hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới năm 2024. Ngày 20/5/2024 bà Lê Trần Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đã ký, ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Chợ Mới chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024.
Responsive image

Kế hoạch yêu cầu việc thực hiện thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện và các xã. Phải triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Từ đó, làm chuyển biến nhận thức từ trong đội ngũ cán bộ đảng viên tới quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện. Gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh”. Xây dựng nông thôn mới phải có sự tham gia của người dân, huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư phải được sự thống nhất của nhân dân. Phát huy sáng kiến, sáng tạo cách làm hay, hiệu quả của nhân dân, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, có nhiều sáng kiến, cách làm hay đạt hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2024, 15/15 xã duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới. 05 xã (Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Long Điền B) duy trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu xã An Thạnh Trung được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Thị trấn Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông và thị trấn Hội An đạt chuẩn đô thị văn minh. Hoàn thành thêm 01 tiêu chí huyện nông thôn mới (Tiêu chí 8 Môi trường sống). Nâng tổng số đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM.

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thực hiện những nội dung liên quan thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm phát động và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với các chương trình, kế hoạch công tác của địa phương. Bình xét và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng điều kiện, đúng đối tượng, đúng thành tích để kịp thời động viên tinh thần và tạo động lực khuyến khích toàn xã hội tham gia.

 Giao cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ) hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành và các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này. Tham mưu UBND huyện khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những đơn vị hoàn thành sớm các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức sơ, tổng kết.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, kiểm tra các Ban ngành, các xã trong quá trình thực hiện. Căn cứ vào tiêu chí và chỉ tiêu khen thưởng, tiến hành rà soát, lựa chọn và tổng hợp đề xuất những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, có đóng góp tích cực, phối hợp Phòng Nội vụ lập danh sách thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét duyệt. Hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về các nội dung, phương pháp tổ chức thi đua hiệu quả ở các đơn vị, địa phương, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền nội dung xây dựng nông thôn mới, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống tổ chức hội viên, đoàn viên, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

 

Kiều Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>