Nông thôn mới

Tập huấn Tổ khuyến nông cộng đồng

03:49 20/12/2023

Ngày 19/12/2023, tại xã Mỹ An, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho Tổ Khuyến nông cộng đồng và nâng cao năng lực cho nông dân áp dụng trong sản xuất năm 2023 (thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới).
Responsive image

Trong 02 ngày, 30 học viên là cán bộ thuộc Tổ khuyến nông cộng đồng và nông dân địa phương, nghe về chức năng, nhiệm vụ của Tổ khuyến nông cộng đồng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về phát triển nông nghiệp; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; Triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh và của ngành nông nghiệp; Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp; liên kết theo chuỗi giá trị; xúc tiến thương mại; tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả và bền vững; Nhận thức về HTX và các bước thành lập củng cố, đổi mới hoạt động của HTX. Hướng dẫn xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh của HTX nông nghiệp theo yêu cầu thị trường. Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và kỹ năng tư vấn phát triển thị trường./. 

Võ Phạm - Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>