Hoạt động HĐND-UBND

Chợ Mới họp tổ đại biểu HĐND tỉnh

04:15 08/09/2023

Chiều ngày 07 tháng 9 năm 2023, ông Nguyễn Hồng Đức - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND Chợ Mới chủ trì cuộc họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh - đơn vị huyện Chợ Mới để thảo luận, đóng góp vào kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Responsive image

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp vào Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18 HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh. Cùng các tờ trình: ban hành Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang thay thế Nghị quyết số 08 ngày 19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An giang; Nghị quyết bổ sung bản giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh; tờ trình số 638 của UBND tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ trình số 684 của UBND tỉnh đề nghị bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo gửi về trên./. 

Mai Thanh - Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>